Vibrationsmålinger

Gennem de seneste år har fokus på miljøforhold under bygge- og anlægsarbejder været stærkt stigende. Vibrationsniveauet er her en ofte anvendt kontrolparameter, hvor kontrolmåling typisk foretages på udvalgte, nærliggende nabobygværker.
Vibrationsmålinger udføres for at bestemme den aktuelle vibrationspåvirkning og løbende sammenholde den med en vejledende/aktuel grænseværdi og endeligt at dokumentere den i en afsluttende målerapport. Rapporten indgår typisk i dokumentationen af projektets kvalitetssikring. Endvidere kan målingerne anvendes til nærmere tilrettelæggelse af arbejdsprocedurer på byggepladsen.
Efter nedtagning af måleudrustning udarbejdes en endelig målerapport, indeholdende de nødvendige oplysninger – efter aftale kan der dog udarbejdes foreløbige måleresultater umiddelbart efter en måleopgaves afslutning.

Standarder og vejledninger

I Danmark haves ikke egentlige normer for, hvor stor en vibrationsbelastning et bygværk bør kunne modstå, men almindeligvis bruges anvisningerne i de normer/vejledninger/bekendtgørelser, som er listet nedenfor:

Oftest benyttes den tyske norm DIN 4150, Teil 3 ved vurdering af bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale, som ligger til grund for de vejledende grænseværdier. Ligger vibrationsniveauet under disse vejledende grænseværdier, kan det normalt forventes, at der ikke sker skader, som nedsætter bygningskonstruktionens brugsværdi.

De vejledende grænseværdier afhænger af bygningstypen og vibrationspåvirkningens frekvensindhold. Ved industribyggeri og lignende (Zeile1) gælder det, at stabiliteten af bygværker ikke reduceres. Ved almindelig og særlig vibrationsfølsom bebyggelse (Zeile 2 og 3) dækker det også over revner i pudsede vægge, udvidelse af eksisterende revner i skillevægge og etageadskillelser. Optræder der skader, selv om de anbefalede maksimalværdier ikke overskrides, kan det skyldes andre årsager som f.eks. dårlige konstruktions- eller funderingsforhold. Endeligt anføres det, at selv om værdierne overskrides, er det ikke ensbetydende med, at der sker skader.

Ved fastsættelse af tilladelige vibrationsbelastninger bør der derfor foretages en konkret vurdering fra sag til sag.

Udførelse af vibrationsmålinger

Forud for en vibrationsmåleopgave bør der som hovedregel foretages en besigtigelse og evt. fotoregistrering af omkringliggende nabobygningers almene tilstand, herunder konstatering af sætningsskader og funderingsforhold. Ud fra denne besigtigelse, evt. suppleret med en særskilt risikoanalyse, udvælges målelokalitet(er) og aktuelle grænseværdi(er) for vibrationsmålingernes gennemførelse.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabobygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens transducer foretages på særlige beslag, som med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse fastgøres med skruer via indborede slagankre.

Vibrationsmålingerne kan herefter igangsættes, og i den forbindelse tilbyder cp test a/s følgende ydelser:

Ikke-overvågede vibrationsmålinger, hvor cp test a/s kommer på byggepladsen og forbereder måleopgaven, hvorefter rekvirenten – på baggrund af grundig instruktion i brugen af måleudrustningens forskellige funktioner – selv forestår målingernes gennemførelse, såsom aflæsning af målte værdier og håndtering af alarmer ved evt. overskridelse af de aktuelle grænseværdier.

Rekvienten kan nemt selv forestå en flytning af måleudrustningen til evt. øvrige målepositioner (forberedt af cp test a/s).

Alt afhængig af den aktuelle måleudrustning er der følgende to muligheder for alarmgivning ved overskridelse af den aktuelle grænseværdi: blitz-alarmlampe og trådløse alarmer til maskinfører/formand/byggeledelse på pladsen.

Overvågede vibrationsmålinger, hvor cp test a/s opholder sig på byggepladsen og forestår målingernes gennemførelse i en nærmere aftalt periode.

Overvågede målinger udføres som regel i opstartsfasen af et bygge- og anlægsarbejde og vil typisk efterfølgende overgå til ikke-overvågede vibrationsmålinger.

Her anvendes vibrationsmåling

Nedenfor er listet en række aktiviteter, hvor vibrationsmålinger typisk kommer på tale: