Støjmålinger

36For at kunne dokumentere støjbelastningen i forskellige typer støjende scenarier har cp test a/s et støjlaboratorium, hvor der indgår en række State of the Art måle- og analyseinstrumenter samt avancerede støjberegningsprogrammer. Alt måle- og analyseudstyr Type 1 kalibreres efter Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums forskrifter. Alle cp test a/s’ medarbejdere efteruddannes løbende, og knowhow opdateres hele tiden med det nyeste inden for fagområdet.
Vi er personcertificerede til ”Miljømåling – ekstern støj” af Certificeringsordningen under Miljøstyrelsen. Det betyder, at alle forhold i forbindelse med støjmålinger og –beregninger kontrolleres af Certificeringsordningen. Du kan klikke dig ind på Certifikatet og se hvilke gyldighedsområder, vi er certicerede i. Det skal her nævnes, at vi også er certificerede til at udføre helkropsvibrationsmålinger.

Det største område er ekstern støj fra virksomheder. Det kan dreje sig om alle typer bygge- og anlægsprojekter og dokumentation af støjbelastning fra virksomheder, både til lands, på vand og i luften, i forbindelse med miljøgodkendelse eller som kontrol for opretholdelse af miljøgodkendelsen. Endvidere laver vi en del støjskærmsberegninger for at finde den optimale udformning af en støjskærm, designet til den enkelte opgave. Herudover udfører cp test a/s beregning af støj fra jernbaner og vejtrafik.

Orienterende støjmålinger

Såfremt der kun er tale om et tjek af støjbelastningen for at se, om der kunne være et støjproblem, udfører cp test a/s også orienterende støjmålinger og –beregninger.

Viser det sig ved en sådan orienterende måling, at støjbelastningen ligger langt under støjgrænsen, er der normalt ingen grund til at gå videre med målinger eller beregninger. Ligger støjbelastningen derimod tæt på støjgrænsen, udføres en mere detaljeret måling eller beregning, hvor der er større krav til konditionerne, målingerne udføres under, og forudsætningerne beregningerne bygger på.

Negative konsekvenser af støj

Støj har gennem de senere år fået en stadig større andel i vores bevidsthed om hverdagens trivsel og vores velbefindende og sundhed.

Stadig flere undersøgelser peger på, at langvarig støjbelastning, her tænkes primært på vejtrafikstøj, kan påvirke vores hjerte og kredsløb og resultere i forkortet levetid. Støj kan resultere i hovedpine, stress og dårlig søvn og dermed uoplagthed, hvilket kan influere på både privat- og arbejdsliv. Støj påvirker vores ydeevne og kan hæmme børns indlæring og motivation.

Støjgener har derfor også en økonomisk indvirkning på samfundet (skønnet op til 9 mia. kr. årligt), og der er i de senere år kommet en øget forståelse fra myndighedsside for støjrelaterede problemer. Overordnet set er der fra myndighedsside indført støjgrænser, der skal sikre, at størstedelen af befolkningen ikke generes i væsentlig grad, såfremt støjgrænserne overholdes.

Finansielt støjpartnerskab

Der implementeres nye standarder, der indføres stilleområder i både byer og i det åbne land/naturen. Støjkrav forvaltes i stigende krav som en naturlig del af et udbudsmateriale i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter.
Der udføres forsøg med støjdæmpende asfalt, der har resulteret i, at denne form for belægning er anvendt i forbindelse med nye vejprojekter ved bl.a. Herning og København.
Der indgås aftaler mellem kommuner/stat på den ene side og ejere, beboere og private aktører på den anden side for finansiering af støjdæmpende foranstaltninger, der ved supplering giver en større reduktion af trafikstøjen.

Denne form for aftale hedder finansielt støjpartnerskab, som du kan læse mere om på Miljøstyrelsens hjemmeside