PIT-målinger

PIT er en forkortelse for den engelske betegnelse Pile Integrity Test. PIT-metoden er en relativ enkel og billig metode til at kontrollere kvaliteten af specielt pæletyper, som er udstøbt direkte i jorden, men metoden er også anvendelig til kontrol af rammede pæle, så længe pælematerialet er elastisk. Metoden er også velegnet til bestemmelse af fundaments- eller vægtykkelser, samt udredning af beskadigede pæleværker og vurdering af pælelængder i gamle pæleværker.

PIT-måling giver oplysninger om :

  1. Pælelængde
  2. Pælens kontinuitet
    - dvs. om der er tværsnitsudviddelse/-indsnævring eller revner
  3. Ændringer i pælematerialets elastiske egenskaber (kvalitet)
  4. Afstanden til evt. defekter
  5. Bedømmelse af størrelsen af defekter

Fremgangsmåde ved PIT-måling

Fremgangsmetoden er, at slaget fra en håndholdt hammer frembringer en kort stødimpuls på pæletoppens overflade.
Stødimpulsen forplanter sig ned igennem pælen og reflekteres enten fra pælespidsen eller fra eventuelle impedansændringer i pælen.
Et følsomt accelerometer på pæletoppen opfanger såvel den frembragte impuls, som de reflekterede stødbølger ved pæletoppen.

Formel bag PIT-måling

En pæls impedans er givet ved udtrykket: Z = (E x A) / C, hvor E = pælematerialets elasticitetsmodul, A er pælens tværsnitsareal og C er stødbølgens udbreddelseshastighed i pælematerialet.

En afvigelse i en af de indgående størrelser ændrer således impedansen og giver anledning til en reflekteret stødbølge, som kan opfanges ved pæletoppen.

Afhængigt af jordbundsforhold og elasticitet af pælematerialet er testlængder begrænset til 30-60 gange pælediameteren.