Udførelse af vibrationsmålinger

Forud for en vibrationsmåleopgave bør der som hovedregel foretages en besigtigelse og evt. fotoregistrering af omkringliggende nabobygningers almene tilstand, herunder konstatering af sætningsskader og funderingsforhold. Ud fra denne besigtigelse, evt. suppleret med en særskilt risikoanalyse, udvælges målelokalitet(er) og aktuelle grænseværdi(er) for vibrationsmålingernes gennemførelse.

Måleudstyr monteres på de udvalgte nabobygværkers fundament eller 5-10 cm over lokalt terrænniveau og gerne mindst 1-2 m fra bygværkets hjørner. Montagen af dataloggerens transducer foretages på særlige beslag, som med ejers eller bygningsansvarliges tilladelse fastgøres med skruer via indborede slagankre.

Vibrationsmålingerne kan herefter igangsættes, og i den forbindelse tilbyder cp test a/s følgende ydelser:

Ikke-overvågede vibrationsmålinger, hvor cp test a/s kommer på byggepladsen og forbereder måleopgaven, hvorefter rekvirenten - på baggrund af grundig instruktion i brugen af måleudrustningens forskellige funktioner - selv forestår målingernes gennemførelse, såsom aflæsning af målte værdier og håndtering af alarmer ved evt. overskridelse af de aktuelle grænseværdier.

Rekvienten kan nemt selv forestå en flytning af måleudrustningen til evt. øvrige målepositioner (forberedt af cp test a/s).

Alt afhængig af den aktuelle måleudrustning er der følgende to muligheder for alarmgivning ved overskridelse af den aktuelle grænseværdi: blitz-alarmlampe og trådløse alarmer til maskinfører/formand/byggeledelse på pladsen.

Overvågede vibrationsmålinger, hvor cp test a/s opholder sig på byggepladsen og forestår målingernes gennemførelse i en nærmere aftalt periode.

Overvågede målinger udføres som regel i opstartsfasen af et bygge- og anlægsarbejde og vil typisk efterfølgende overgå til ikke-overvågede vibrationsmålinger.

 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •