Udførelse af PDA-måling

Generelt
Selve målingen foregår direkte på pælen, hvilket har den fordel, at det er unødvendigt at skønne rammeudrustningens effektivitet.

Stødbølgemålinger kan udføres direkte under ramningen af en pæl eller i forbindelse med efterramning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at pæle ofte forøger deres bæreevne i tiden efter ramningen, navnlig i kohæsionsjord.

Efterramning med PDA-måling efter et passende tidsrum (minimum 3 dage – eller hen over en weekend) vil derfor ofte give bedre oplysninger om en pæls langtidsbæreevne.

Rammeudstyr
Der kan til udførelse af stødbølgemålingerne med fordel anvendes det rammeudstyr, som er anvendt til ramning af pælene. I tilfælde af anvendelse af andet udstyr skal det sikres, at det er i stand til at levere tilstrækkelig energi til at pælen får en blivende sætning minimum i størrelsesordenen 3 mm pr. slag.

Rammeudstyr mobiliseres, klargøres, betjenes og demobiliseres af rammeentreprenøren. Håndmand tilknyttet rammeudstyret skal være til rådighed for cp test a/s med praktisk bistand under målingerne. 

Måleudstyr
Der skal være køreadgang for almindelig personbil, hvorfra måleudstyr forsynes med 12V og betjenes indtil 50 m fra pælene (alternativt kan der i samme afstand stilles skurvogn/container med 230V vekselspændingsforsyning til rådighed af rammeentreprenøren).

På to modstående glatte, sider mindst 2 × pælediameteren under pæletoppen monteres parvis instrumentering bestående af henholdsvis en straintransducer og et accelerometer. Transducerne monteres symmetrisk på begge sider af pælen for at kompensere for bøjning ved evt. skæve slag.

Signalerne opsamles og kalibreres i en ‘analyser’ (special-computer). For hvert slag registreres således kraft og partikelhastighed som funktion af tiden.

Måleudstyr mobiliseres, klargøres, betjenes og demobiliseres af cp test a/s.

Klargøring af pæle
Måling under efterramning:
Pæle til test skal have en fri, ubeskadiget pæletop stående 2,5 á 3 × pælediameteren over terræn og intakte (evt. planslebne) sideflader på målestedet fri for f.eks. olie, fedt og bitumen. Hvor det ikke er muligt, skal pæletop frigraves, så 2,5 á 3 × pælediameteren er fri under pæletoppen. Udgravningen skal tørholdes i et sådant omfang, at den frigravede pæl og måleudstyr ikke er under vand. Målestedet forberedes for montage af måleudstyr ved forboring og isætning af slagankre i betonpæle eller ved gennemboring/gevindskæring i stålpæle.

Måling under indramning:
Pæle til test skal have en fri, ubeskadiget pæletop og intakte (evt. planslebne) sideflader på målestedet fri for f.eks. olie, fedt og bitumen. Rammemaskine skal være til rådighed for hævning af pæletop ved montering af transducere umiddelbart før indramningen starter. Forberedelse af målested som ovenfor. Pælene må ikke rammes så dybt, at måleudstyret rammes under terræn eller evt. vandspejl.

Hammereffektivitetsmåling:
Hammeren testes på en pæl der er rammet til en sådan modstand, og er af en sådan dimension, at den kan modstå påvirkningen fra hammeren ved den krævede maksimale energioverførsel, og målestedet ikke kommer under terræn eller vandspejl under målingen. Målingen gennemføres ved at lade hammeren arbejde i serier på ca. 10 slag pr. faldhøjde/energitrin fra laveste indstilling til højeste og igen fra højeste til laveste. Herved kan unøjagtigheder i evt. manuel aflæsning af faldhøjder elimineres ved en korrelationsanalyse mellem faldhøjde og kvadratet på anslagshastigheden.

Målestedet forberedes for montage af måleudstyr ved forboring og isætning af slagankre i betonpæle eller ved gennemboring/gevindskæring i stålpæle af cp test a/s. Evt. frigravning og anden klargøring af pæle foretages af rammeentreprenøren.

Analyse og rapportering
Foreløbig resultatoversigt fremsendes, så snart analyserne er gennemført.

Endelig rapport med fuld dokumentation i form af tabeludskrifter og plot fra analyser fremsendes efterfølgende.

Geotekniske rapporter og rammejournaler, nødvendige for gennemførelse af analyserne fra det aktuelle projekt, skal stilles til rådighed af rammeentreprenøren uden vederlag. Hertil hører de testede pæles placering i forhold til prøveboringer

Analyser og rapportering udføres og fremsendes af cp test a/s.

Øvrige forhold:
Antallet af pæle, som kan måles pr. dag afhænger af forholdene på pladsen.

Udstyr, der - af årsager uden for måleingeniørens kontrol - beskadiges eller går tabt, erstattes af rammeentreprenøren til kostprisen.

 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •