Standarder og vejledninger

I Danmark haves ikke egentlige normer for, hvor stor en vibrationsbelastning et bygværk bør kunne modstå, men almindeligvis bruges anvisningerne i de normer/vejledninger/bekendtgørelser, som er listet nedenfor:

  • DIN 4150, Teil 3
  • ´Vejledning vedr. vibrationspåvirkning af bygningskonstruktioner, anlæg og installationer´, Demex Rådgivende Ingeniører A/S, februar 1987
  • ´Arbejdsnotat nr. 7, Vibrationer´, Miljøministeriet 1984 
Oftest benyttes den tyske norm DIN 4150, Teil 3 ved vurdering af bygningsskadelige vibrationer på bygværker. Denne norm bygger på et meget stort statistisk materiale, som ligger til grund for de vejledende grænseværdier. Ligger vibrationsniveauet under disse vejledende grænseværdier, kan det normalt forventes, at der ikke sker skader, som nedsætter bygningskonstruktionens brugsværdi.

De vejledende grænseværdier afhænger af bygningstypen og vibrationspåvirkningens frekvensindhold. Ved industribyggeri og lignende (Zeile1) gælder det, at stabiliteten af bygværker ikke reduceres. Ved almindelig og særlig vibrationsfølsom bebyggelse (Zeile 2 og 3) dækker det også over revner i pudsede vægge, udvidelse af eksisterende revner i skillevægge og etageadskillelser. Optræder der skader, selv om de anbefalede maksimalværdier ikke overskrides, kan det skyldes andre årsager som f.eks. dårlige konstruktions- eller funderingsforhold. Endeligt anføres det, at selv om værdierne overskrides, er det ikke ensbetydende med, at der sker skader.

Ved fastsættelse af tilladelige vibrationsbelastninger bør der derfor foretages en konkret vurdering fra sag til sag.
 Tilbage
 
 
 
cp test a/s    •    Skomagervej 13c    •    DK 7100 Vejle    •    Telefon 7572 3999    •